Rekonstrukce KZ Olympia na Polyfunkční a komunitní centrum

BIM
Zpracováno metodikou informačního modelování budov

Do rekonstrukce bývalého kulturního domu na nové Polyfunkční a komunitní centrum, ve kterém by nejen místní obyvatele těšilo potkávat se, být součástí komunity a účastnit se rozličných aktivit a kulturních akcí, jsme se pustili s nadšením.

Vysoká vlhkost zdiva způsobená absencí stávajícího hydroizolačního systému se na objektu a jeho současném stavu velmi podepsala. Předprojektové stavebně technické průzkumy nám potvrdily havarijní stav objektu u drtivé většiny nosných i nenosných konstrukcí.

S ohledem na existující možnosti objektu, jsme navrhli sanaci, statické a stavebně technické zajištění s cílem prodloužit životnost stavby. Dále jsme navrhli dispoziční úpravy interiéru i celkovou rekonstrukci exteriéru. Rekonstrukcí objektu vzniká užitná plocha o rozloze necelých 1500 m2, která poskytuje prostor pro realizaci sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit, jež mají za cíl vést ke zlepšení sociálních situací jednotlivých komunit žijících ve městě.

Objekt sdružuje celkem tři provozy – polyfunkční centrum zahrnující víceúčelový sál pro sportovní a pohybové aktivity, neformální vzdělávání sloužící pro edukaci v rámci sociálních služeb a komunitní centrum poskytující víceúčelový sál pro kulturní dění, divadlo, klubovnu pro děti a mládež a sociální službu pro terénní a preventivní opatření.

Jak se ukázalo, snaha investora o realizaci záměru byla bezmezná. Městu se podařilo získat finance hned z několika dotačních titulů najednou. Pro tyto účely jsme byli investorovi po ruce i v čase, kdy potřeboval komplexní návrh rekonstrukce rozdělit do jednotlivých bloků za účelem získání zmíněných dotací.

Od léta roku 2018, kdy probíhá realizace stavby, nepřestává tento objekt všechny účastníky výstavby zásobovat pikantními překvapeními, které jsme nedokázali identifikovat ani rozsáhlými předprojektovými průzkumy. Při výkonu autorského dozoru v průběhu realizace jsme tak museli řešit zvýšený výskyt staticky a biologicky narušených konstrukcí. Například absenci základových konstrukcí, jež vedly k neřízené demolici jižního křídla stavby.

Pomyslnou první příčku zajímavostí ze života na této stavbě drží nekonečná detektivní činnost po příčinách vzlínající, nikoliv spodní, ale povrchové vody. Příčinu se podařilo nalézt po provedení několika kamerových průzkumů v přilehlých ulicích a provedení sond do přilehlých konstrukcí, jež objevily nikým nespravovanou, zdeformovanou dešťovou stoku křižující řešený objekt těsně pod úrovní stávajících podlah v suterénu. 

Díky absenci základových konstrukcí a objevené stoce jsme museli zcela přepracovat náš původní komplexní návrh hydroizolačních opatření. Stavba má být dokončena na sklonku tohoto roku a všichni doufáme, že nás už nic neobvyklého nepřekvapí.

BIM
Zpracováno metodikou informačního modelování budov
Lokalita
Krupka u Teplic
Investor
Město Krupka
Investiční náklady
45 mil. Kč bez DPH
Doba zpracování
07/2016 – 10/2017
Rozsah služeb
  • Průzkumy
  • Dokumentace pro územní řízení
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Inženýrská činnost
  • Dokumentace interiéru a vnitřního vybavení
  • Dokumentace pro provedení stavby
  • Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
  • Autorský dozor
Sdílejte