Rekonstrukce objektů Integrované střední školy Moravská Třebová

BIM
Zpracováno metodikou informačního modelování budov

Řešený objekt integrované střední školy je situován na předměstí města Moravská Třebová, západně od náměstí, na ulici J. K. Tyla. Byl postaven v 80. letech 20. století a dosud neprošel žádnou významnější rekonstrukcí. Objekt je v současnosti využíván jako středisko odborné výchovy pro obory zedník, pokrývač, klempíř.

Projekčně je areál rozdělen na dvě části. První část tvoří hlavní dílny, druhou část tvoří objekt pro skladové účely, případně jako výukový prostor pro obor zedník. Součástí obou objektů je společný areálový prostor, kde jsou navrženy parterové úpravy.

Objekt hlavních dílen je dvoupodlažní ve tvaru L, přičemž druhé podlaží je rozloženo pouze nad středovou částí objektu. Budova je zastřešena plochými střechami. Hlavní dílny těchto oborů se nacházejí v přízemí hlavního objektu. 2. NP hlavní budovy je v současnosti využíváno pro teoretickou výuku. Objekt si po rekonstrukci zachová svojí původní funkční náplň a bude obsahovat výukové prostory – dílny pro výuku odborných předmětů (obor klempíř, truhlář, pokrývač). V objektu je navržena rekonstrukce povrchů včetně přeřešení sociálního zázemí, dále zateplení obálky budovy a navržení rozvodů nového vzduchotechnického zařízení.

Původní stav

Zateplení je navrženo v rámci obvodového pláště a ploché střechy, která je kompletně rekonstruována a zateplena včetně provedení nových klempířských prvků. Dále rekonstrukce obnáší výměnu dveřních a okenních výplní. V 1. NP v prostorách učeben a dílen je navržen systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

Materiálové řešení exteriéru objektu je navrženo z trvanlivých materiálů v tlumených barvách. Fasády objektu jsou rozděleny na tři povrchové materiály. Vstupní část z uliční části je v provedení bílé omítky. Vystupující část fasády mezi vstupy je pokryta obkladem z cihelných pásků. Zbylé snížené okrajové fasády jsou navrženy omítkou s imitací betonu. Na fasádě nechybí plocha určená pro informace o objektu. Logo školy ISŠ je navrženo jako šedá malba na podkladu bílé omítky.

V objektu se skladovými prostorami je navržena rekonstrukce podlah, zateplení obálky objektu, rekonstrukce krovu a střešního pláště, úpravy povrchů a zařizovacích předmětů.

Vizualizace návrhu

Objekt je v současné době sestaven ze tří dilatovaných částí. V první části budou provedeny drobné dispoziční úpravy s cílem využití pro skladování a zázemí pro správu objektu. Na jižní straně budou obnoveny bývalé okenní otvory. Obdobné fasádní úpravy jsou realizovány taktéž ve středové části objektu, které je doprovázeno dispozičními úpravami vnitřního rozložení sociálního zázemí.

V poslední části objektu je uživatelem požadováno, aby se soustava krovu zastřešující tuto část stala výukovou pomůckou. Z tohoto důvodu je nutné zateplení střešního pláště řešit nad úrovní krokví a nepatrně tak zvýšit hřeben střechy. Výuková místnost tak zůstane otevřena do krovu.

BIM
Zpracováno metodikou informačního modelování budov
Lokalita
Moravská Třebová
Investor
Pardubický kraj
Investiční náklady
56,7 mil. Kč bez DPH
Doba zpracování
08/2018 – 11/2018
Rozsah služeb
  • Průzkumy
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Inženýrská činnost
  • Dokumentace pro provedení stavby
  • Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
  • Autorský dozor
Sdílejte