Rozvojová studie výrobního areálu STAV-TECH-CAR

Studie areálu sloužila jako podklad pro jednání se stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy za účelem rozšíření výroby ve stávajícím výrobním areálu. Jedním z cílů bylo také využití financí z dotačních titulů operačních programů EU.

Finálnímu výstupu předcházelo seznámení se stávajícím provozem a průzkum dané lokality. Velké množství větších a menších stavebních a inženýrských objektů, neznámé a předpokládané trasy inženýrských sítí, nové požadavky a varianty budoucího řešení, to vše jsme brali při návrhu v úvahu.

Studie zahrnovala prostorové a funkční uspořádání areálu včetně dopravního řešení pro motorovou, pěší i statickou dopravu. Dále výrobní plán a návrh zabezpečení. Rovněž byly podrobněji rozpracovány objekty výroby, administrativní objekt a objekt technického zázemí pracovníků. Součástí studie byl návrh etapizace zohledňující realizaci záměru tak, aby byl minimálně omezen provoz. Studie zahrnovala i propočet investičních nákladů.

Lokalita
Libochovice
Investor
STAV-TECH-CAR, s.r.o.
Investiční náklady
130 mil. bez DPH
Doba zpracování
05/2018 – 06/2018
Rozsah služeb
  • Průzkumy
  • Studie
Sdílejte