A Klient

První kontakt je nejdůležitější. Ať už naše služby poptáte nebo zvítězíme ve výběrovém řízení, budeme se na hned začátku snažit posbírat co nejvíce informací, abychom do budoucna usnadnili komunikaci oběma stranám. Máme rádi diskusi, protože bez ní se málokdy věci posunou.

1. Příprava zakázky

V prvotní fázi přípravy zakázky shromáždíme maximum podkladů, abychom mohli připravit studii. Vždy se snažíme do detailu zjistit, k čemu má projekt sloužit, jaké jsou představy klienta, co nám výchozí možnosti (stav objektu, lokalita, rozpočet, památkáři… atd.) dovolí. Zakázky jsou různorodé, ale ve fázi přípravy mají pro nás jedno společné: zajistit co nejpřesnější zadání podle představ klienta.

1

Jak projekt na začátku připravíme, je klíčové. Víme to.

2. Studie

Využíváme inovativní technologie projektování, včetně systému BIM. Vytváření návrhu je nejkreativnější a nejdůležitější částí celého procesu a záleží na ní hladký průběh pořizování dalších stupňů dokumentace. Samozřejmě každý návrh prochází vývojem a může mít různé varianty, cesty zpět a nové směry… Úvodní návrh, se kterým přicházíme za klientem slouží k rozvinutí diskuze, která projekt vždy posune. Z návrhu stavby také vyplývá, jaké případné průzkumy bude třeba zajistit pro další zdárný průběh projektové činnosti, potažmo stavby. Na základě studie je možné také předložit 1. propočet investičních nákladů.

2

B Na úřadech

Na úřadech jsme jako doma. I když… vlastně ne, tam by doma asi nikdo být nechtěl. Ale jsme připraveni z klienta sejmout veškeré „papírování“, patří to k naší práci. Vyznáme se v legislativě, opatříme veškerá povolení a připravíme dokumentaci pro příslušné úřady. Forma a obsah zpracování každé dokumentace (platí pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provádění stavby ) je dána vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění.

3. Dokumentace pro územní řízení

Dokumentace určuje především půdorysné a výškové umístění stavby, vazby na okolí, funkce a kapacity objektu, připojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Dokumentace je zpracována dle příslušné přílohy vyhlášky zmíněné výše a je podkladem pro stavební úřad k vydání územního rozhodnutí a vychází ze zpracovaného návrhu/ studie.

3

Taky se nám občas z úřadu točí hlava. Ale víme, co a jak.

4. Inženýrská činnost – území rozhodnutí

Pro všechny stavby kromě staveb drobných a těch, u kterých stavební úřad sloučil územní a stavební řízení, je třeba vyřídit územní rozhodnutí, jinak také rozhodnutí o umístění stavby. Jde o dokument, ve kterém jsou dány podmínky, za jakých je možno stavbu na daném místě v dané poloze postavit, zpřístupnit (komunikacemi, sítěmi) a využívat. Tento dokument je přikládán k žádosti o stavební povolení. Častou podmínkou k získání územního rozhodnutí je vyřízení dalších povolení jako například rozhodnutí o napojení na komunikaci, povolení pro nakládání s vodami – i tyto náležitosti vyřizujeme pro klienty souběžně s povolením stavby.

4

5. Dokumentace pro stavební povolení

Dokumentace pro stavební povolení slouží k vydání stejnojmenného povolení stavebním úřadem. Především řeší provozní a dispoziční uspořádání, konstrukční a materiálový charakter stavby a v jejím rámci je posuzován soulad projektu s technickými normami, stavebním zákonem a dalšími závaznými předpisy.

5

6. Inženýrská činnost – stavební povolení

Než stavba začne, je potřeba získat stavební povolení s nabytím právní moci. Stavební povolení stanovuje podmínky pro výstavbu, termíny ohlášení napojení na inženýrské sítě, hlukové a imisní limity provozu stavby i objektu.

6

C Příprava stavby

V této fázi jsme stále ještě ve světě důležitých přípravných kroků, na kterých záleží, jak realizace dopadne.

7. Dokumentace pro provedení stavby

Tato dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení. Vychází ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení. Prováděcí dokumentace zpracována metodou BIM pomáhá především odhalit dopředu kolize mezi stavební a technologickými částmi, které pak mohou zbytečně zdržovat stavbu.

7

8. Dokumentace pro výběr zhotovitele

Dokumentaci pro provedení stavby rozpracujeme do rozpočtové struktury pro účely posouzení skladby a výše cenové nabídky jednotlivých uchazečů o dodávku stavby, ověření jejich odborné způsobilosti a splnění dalších smluvních podmínek. Máme bohaté zkušenosti s přípravou projektů i dokumentaci pro získání financí z dotačních titulů, které mají právě v této fázi svá specifika.

8

9. Výběr zhotovitele

Nabízíme pomocnou ruku s výběrem zhotovitele, případně můžeme pomoci určit podmínky, které při výběru sledovat a posoudit nabídkovou cenu.

9

D Realizace

Poté, co jsme vše co nejlépe připravili – a využíváme k tomu mimo jiné i unikátní systém BIM, je potřeba zabezpečit a pohlídat, aby realizace měla co nejhladší a pro klienta finančně nejpříznivější průběh.

10. Autorský dozor

Jak jsme si s klientem projekt odsouhlasili, tak to bude. Do posledního detailu. Myslíme si, že nikdo neprovede autorský dozor lépe než ten, kdo je autorem projektu nebo jeho nejbližší tým. Mezi naše úkoly v této fázi patří: vysvětlení potřeba pro plynulost výstavby, posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky zpracovávaných částí projektu, vyjádření k požadavkům na větší množství materiálu nebo stavebních prací atd.

10

11. Technický dozor

Jsme vždy na straně klienta a na stavbě vždy hájíme jeho zájmy. Mezi činnosti technického dozoru patří průběžná kontrola postupu stavebních prací po celou dobu realizace stavby, kontrola použitých materiálů a výrobků a jejich shoda s projektovou dokumentací stavby, kontrola a přebírání dokončených stavebních prací, kontrola rovinností a výšek stavby, finanční správa stavby, administrativní správa stavby. Ale je to ještě mnohem víc.

11

12. Dokumentace skutečného provedení stavby

Stavební zákon, konkrétně vyhláška č. 499/2006 Sb., zpřesňuje rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby. Tato dokumentace je pro výkon správy nemovitostí důležitá,
Je totiž nutná pro vydání kolaudačního souhlasu. Zároveň je vhodná pro budoucí správu a užívání objektu. V případě zpracování dokumentace modelu metodou BIM tak vlastník může uchovat velké množství přidaných informací o konstrukcích a technologiích, které se v běžné dokumentaci nenachází.

12